Pinczés Zoltán

Pinczés Zoltán a Debreceni Egyetem egykori professzora, aki csaknem ötven éven keresztül volt földrajzos generációk tanára, 1926 július 29-én született Balmazújvárosban. Apja Pinczés Imre református kántortanító volt. 1944-ben a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd 1949-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett középiskolai történelem-földrajz tanári oklevelet. 1948-1951 között a debreceni Szakirányú Iparitanuló Iskolában tanított. 1951-1956 között az a Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetében dolgozott Kádár László tanársegédeként, ahol egy kiváló felkészültségű fiatal munkatársakból álló kutatói csapatnak lett tagja. Kutatásainak mintaterületei ebben az időszakban a Bükkalja, a Zempléni-hegyvidék és a Tokaji-hegy voltak. Publikációiban a Hór- és az Eger-patak völgyének morfológiájával, a dél-zempléni tönkfelszínekkel és a Tokaji-hegy lösztakarójával foglalkozott. Mindeközben szakértőjévé vált a hegylábfelszíneknek, a fagyaprózódás és a löszpusztulás folyamatának. 1956-ban adjunktusi kinevezést kapott az egyetem Természetföldrajzi Tanszékén. Kandidátusi értekezését 1961-ben írta meg a Zempléni-hegyvidék déli részének természeti földrajzáról. Ebben kutatási eredményei alapján elsőként vetette fel hazánkban a tönkösödésről vallott nézetek újragondolásának szükségességét és a pedimentáció nagyobb szerepét a hegyvidéki formakincs kialakulásában. 1963-ban immár docensként óriási szerepe volt Kádár László és Borsy Zoltán mellett az egyetem Fizikai Földrajzi Laboratóriumának kialakításában és működtetésében. A saját tervei alapján felépített fagylaboratóriumban kezdte el azokat az anyagvizsgálatokat, amelyek a periglaciális formák terepi vizsgálataival kiegészülve később az akadémiai doktori értekezésének alapjait képezték. 1972-1990 tanszékvezető volt a Gazdaságföldrajzi, később – már egyetemi tanárként – a Gazdasági és Regionális Földrajzi Tanszéken, közben 1975-1978 között a Természettudományi Kar dékánhelyetteseként is dolgozott. A hetvenes években körülötte szerveződött tájkutató csoporttal – köztük Martonné Erdős Katalinnal, Kerényi Attilával és Csorba Péterrel – komplex tájföldrajzi-tájökológiai kutatásokat végzett a Bodrogkeresztúri-félmedencében. Az 1980-as években számos tanulmánya jelent meg a periglaciális formák és üledékek térbeli rendjéről, a krioplanációról és a hegylábfelszínek pleisztocén továbbformálódásáról. 1985-ben lett a földrajztudományok doktora „A jelenkori fagy felszínformáló hatása hazánkban és ennek gyakorlati jelentősége” című értekezésével. 1987-1998 között a Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság elnökeként koordinálta örök szerelme a Kárpátok tudományos kutatását és szervezte a nemzetközi konferenciákat. 1990-ben megalapította az Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszéket (ma Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék) melynek tanáraként tevékenykedett 1996-os nyugdíjba vonulásáig. Ezt követően emeritus professzorként 2005-ig aktív tevékenységet vállalt a tanszék munkájában a Kárpátok tájföldrajza című tantárgy oktatásával. 1948. szeptember 1-jétől a közép- és felsőfokú oktatásban összesen 57 esztendőt töltött. Életének 85. évében hosszú súlyos betegséget követően hunyt el 2011-ben. 
Tudományos munkássága során közel 200 értekezése született a természeti földrajz, a tájökológia, a tájértékelés és a történeti földrajz témaköreiben. A Magyar Földrajzi Társaságnak 1952-től tagja, 1972 után rendszeresen újraválasztott választmányi tagja, 1992 után pedig tiszteleti tagja volt. Már 1974-ben elnyerte a mai Pro Geographia-emléklap elődjét, 1987-ben pedig a Magyar Földrajzi Társaság egyik legnagyobb kitüntetését a Lóczy-emlékérmet. 1994-ben megkapta a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, 1997-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. 2010-ben szülővárosa díszpolgári címet adományozott számára. 

Updated: 2021.02.13.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.