Regionális környezetvédelem gyakorlat

 • A tantárgy neve:
  • magyarul: Regionális környezetvédelem
  • angolul: Regional Environmental Protection
 • Kódja: 
 • Szemeszter: 2017/2018/1
 • Felelős oktatási egység: Debreceni Egyetem, TTK, Tájvédelmi és környezetföldrajzi Tanszék
 • Kötelező előtanulmány neve: Általános környezetvédelem
 • Kódja:
 • Követelmény: Gyakorlati jegy
 • Kredit: 1
 • Oktatás nyelve: magyar
 • Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szabó György, tanszékvezető
 
típus heti óraszámok
előadás gyakorlat labor
nappali x heti 0 heti 1 heti 0
levelező   féléves   féléves   féléves  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az ember és az őt körülvevő környezet közötti kölcsönhatásokat az európai kontinens esetében a különböző történelmi korok során az őskortól egészen napjainkig. További cél a konti-nens jelenlegi nagyvárosaiban jelentkező környezeti problémák áttekintése. A gyakorlat keretében a hallgatók az egyes témakörökből önálló kiselőadásokat tartanak, majd a gyakorlat vezetőjével a témaköröket közösen megvi-tatják. A kiselőadások összeállítása során a hallgatók fejlesztik a források összegyűjtésével, a prezentáció elkészíté-sével, illetve az előadás megtartásával kapcsolatos képességeiket.

A kurzus tartalma, témakörei

 • Az ökológiai lábnyom fogalma, és jelentősége. Az ökológiai lábnyom kiszámításának módszertana. Európa természeti adottságai a holocén elején. Az ember és környezetének kölcsönhatásai Európában a paleolitikumtól a fémek megmunkálásának kezdetéig. Az ember és környezetének kölcsönhatásai Európában a fémek megmunkálásának kezdetétől a középkorig. Természeti katasztrófák az ókori Európában. Ember és környezete Európában a középkor kezdetétől az ipari forradalomig. Az első és a második ipari forradalom környezeti hatásai. Ember és környezete Európában a 20. században. A modern mezőgazdaság, az energiatermelés és a közlekedés környezeti hatásai. A városi környezet Európában − általános értékelés, a városok levegőszennyezettsége. Az európai városok vízellátása, vízminősége, zajszennyezése. Az európai városok lakásellátottsága és a városon belüli területhasználat, a városi hulladék mennyisége és kezelése. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása. A városi környezet összetett minősítése.

Kötelező olvasmány

 • Kerényi Attila (2003) Európa természet- és környezetvédelme – Nemzeti Tankönyvkiadó 534 p.

Ajánlott szakirodalom

 • Kerényi Attila (1998): Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.
 • Mezősi Gábor (2008) Magyarország környezetföldrajza. Földrajzi tanulmányok Vol. 3. JATEPress, Szeged.147 p.
Heti bontott tematika
1. hét A félévi tematika ismertetése. A kiselőadások témájának kiosztása a hallgatók között. Az előadások megtartásával kapcsolatos instrukciók megbeszélése.
2. hét Az ökológiai lábnyom fogalma, és jelentősége. Az ökológiai lábnyom kiszámításának módszertana.
3. hét A hallgatók bemutatják a saját ökológiai lábnyomuk kiszámítását és a gyakorlat vezetőjével megvitatják a lábnyomuk csökkentési lehetőségeit.
4. hét Európa természeti adottságai a holocén elején. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.
5. hét Az ember és környezetének kölcsönhatásai Európában a paleolitikumtól a fémek megmunkálásának kezdetéig. A mezőgazdaság elterjedése Európában. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.
6. hét Az ember és környezetének kölcsönhatásai Európában a fémek megmunkálásának kezdetétől a középkorig. A fémek használatának környezeti hatásai. Természeti katasztrófák az ókori Európában. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.
7. hét Ember és környezete Európában a középkor kezdetétől az ipari forradalomig. A mezőgazdaság és az energiatermelés környezeti hatásai az ipari forradalmat megelőző időszakban. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.
8. hét Az első és a második ipari forradalom környezeti hatásai. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.
9. hét Ember és környezete Európában a 20. században. A modern mezőgazdaság, az energiatermelés és a közlekedés környezeti hatásai. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.
10. hét

A városi környezet Európában − általános értékelés, a városok levegőszennyezettsége.

A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.

11. hét Az európai városok vízellátása, vízminősége, zajszennyezése. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.
12. hét Az európai városok lakásellátottsága és a városon belüli területhasználat, a városi hulladék mennyisége és kezelése. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.  
13. hét A városi környezet összetett minősítése, nemzetközi kezdeményezések a városokért. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása.
14. hét Konzultációs óra. A félévi munka értékelése, a gyakorlati jegyek ismertetése.
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:24