Szakdolgozati témák - Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

Szakdolgozat és diplomamunka témák a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken

Prof. Dr. Kozma Gábor

 1. A települési önkormányzatok helyi adó kivetési tevékenységének vizsgálata valamely magyarországi megyében
 2. A nemzeti dohányboltok térszerkezetének vizsgálata valamely magyarországi megyében
 3. Az iparterületek fejlődése egy magyar nagy (közép) városban és ennek környezetvédelmi összefüggései
 4. Egy kontinens (kivétel Latin-Amerika) urbanizációjának jellemzői (idegen nyelvű szakirodalom alapján)
 5. Valamely jelentős magyarországi beruházás körülményeinek földrajzi-területfejlesztési vizsgálata
 6. Az Európai Uniós pályázatok térbeli jellemzői
 7. A települési önkormányzatok képviselőtestületi bizottságainak jellemzői

Dr. Molnár Ernő

 1. Nemzetgazdaságok vagy régiók nemzetközi munkamegosztásba (értékláncokba / termelési hálózatokba) kapcsolódásának vizsgálata, különböző kiválasztott iparágak példáján
 2. Globális - lokális kölcsönhatások (stratégiai összekapcsolódás, területi beágyazódás) kutatása nagy- és kisvárosi terekben, különböző kiválasztott vállalatok példáján
 3. Területfejlesztési céllal meghatározott térkategóriák (decentrumok, folyosók, térségek stb.) lehatárolásának és fejlesztési eredményeinek elemzése egy választott megyében
 4. A könnyűipari tevékenységek zsugorodása / megszűnése után visszamaradt barnamezős területek hasznosításának vizsgálata egy-egy vállalat vagy település példáján
 5. Alföldi kis- és középvárosok rendszerváltás után társadalmi-gazdasági fejlődési pályájának kutatása (a témakör keretében összehasonlító elemzés és esettanulmány is készíthető)
 6. A bakancsos turizmus gazdasági és társadalmi hatásainak vizsgálata az Országos Kéktúra mentén, egy-egy periférikus helyzetű térség / település esettanulmányán keresztül

Dr. Pásztor István

 1. A roma lakosság helyzete egy kiválasztott településen (asszimiláció, integráció, szegregáció)
 2. Valamely magyarországi nemzetiség társadalomföldrajzi vizsgálata
 3. Adott térségek, illetve települések komplex népességföldrajzi vizsgálata
 4. Etnikai, vallási konfliktusok vizsgálata Európán kívül 
 5. A magyarországi nemzetiségek önkormányzatisága

Dr. Pénzes János

 1. Demográfiai folyamatok elemzése
 2. Területi egyenlőtlenségek vizsgálata
 3. Vonzáskörzet-vizsgálatok Magyarországon
 4. A periférikus területek lehatárolásának lehetőségei
 5. Térinformatikai módszerek és területfejlesztés
 6. Az ingatlanpiaci folyamatok vizsgálata valamelyik magyarországi megyében

Dr. Radics Zsolt

 1. A világ valamely országának/vállalatának szerepe a globalizált világgazdaságban (idegen nyelv értő ismerete szükséges)
 2. Egy tetszőleges hazai kisváros vonzáskörzeti vizsgálata
 3. Területfejlesztési és turisztikai fejlesztések hatásainak földrajzi vizsgálata
 4. Európai és Európán kívüli politikai földrajzi problémák vizsgálata (idegen nyelv értő ismerete szükséges)
 5. Valamely társadalmi tevékenység (sport, betegség, művészet, tudomány, stb.) fejlődésének és hatásainak földrajzi vizsgálata
 6. Turisztikai termékek (rendezvények, attrakciók, szlogenek, fejlesztések stb.) földrajzi illeszkedésének (autentizmusának) vizsgálata
 7. Migrációs és asszimilációs jelenségek területi és időbeli különbségeinek vizsgálata a történeti és a modern Magyarország területén (1526/1715-2021)
 8. Számítógépes stratégiai és tervező játékok földrajzi jellegű vizsgálata

Szilágyiné Dr. Czimre Klára

 1. Határmenti régiók/települések fejlesztésének lehetőségei Magyarországon/Európában/Európán kívül
 2. Határok és határon átnyúló kapcsolatok vizsgálata Magyarországon/Európában/Európán kívül
 3. Az Európai Unió határon átnyúló kapcsolatokat és együttműködéseket támogató programjainak vizsgálata és elemzése
 4. Az Európai Unió bővítési folyamatainak a vizsgálata, összehasonlító elemzése
 5. A nemzetközi integrációk szerepe a világ gazdasági és társadalmi folyamataiban (egyes integrációk vizsgálata, vagy összehasonlító elemzése)
 6. Lakáspiaci folyamatok vizsgálata Magyarországon (regionális, megyei vagy települési szinten), illetve az Európai Unióban
 7. Ingatlanmarketing a gyakorlatban – ingatlanpiaci vizsgálatok, összehasonlítások és elemzések
 8. Vallásföldrajzi vizsgálatok (nemzetközi, országos, megyei, települési szinteken)

Dr. Teperics Károly

 1. Földrajz szakmódszertan elméleti kérdései (tanterv elmélet, kerettantervi összevetések, földrajzoktatás nemzetközi összehasonlításban)
 2. Humán erőforrások fejlesztésének feladatai Magyarországon (foglalkoztatás, iskolázottság, intézményrendszer)
 3. Vonzáskörzet vizsgálatok az oktatásföldrajzban (közép- és felsőfok vonzásviszonyai, területi kapcsolatok, kölcsönhatások)
 4. Tanulmányi célú nemzetközi migráció jelensége a világban.
 5. Külföldi hallgatók gazdasági hatásai Magyarország egyetemi városaiban.
 6. A studentifikációs folyamat jelei Debrecenben.
 7. Problémaalapú oktatás lehetőségei Magyarország földrajzának tanításában.
 8. Tankönyvek, taneszközök szemkövető eszközzel történő elemzése.

Jelentkezés az adott témát meghirdető oktatónál.

A fentiek mellett a hallgatók saját, lakóhelyükhöz kötődő témáikkal is megkereshetik az egyes oktatókat.

Debrecen, 2022. január 6.

Dr. Kozma Gábor

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:24