Záróvizsga tételek környezetföldrajzosoknak

Környezetföldrajz szakirányos (BSc) záróvizsga tételsor:

 1. Ismertesse a tájalkotó tényező és a tájelem fogalmát! Mutassa be a természeti táj térbeli szerveződésének hierarchikus jellegét és a tájak szerkezeti elemeinek sajátosságait (folt, folyosó, mátrix) és típusait!
 2. Ismertesse a geoökológia alapkérdését és a geoökológiai rendszerek alapvető csoportosítási lehetőségeit anyag- és energiamérlegük alapján!
 3. Mutasson be példákat arra vonatkozóan, hogyan befolyásolhatja a klímaváltozás hazai geoökológiai rendszerek víz-, és szénmérlegét!
 4. Ismertesse a tájvédelem hazai és európai jogi szabályozását, főbb feladatait, intézményes kereteit! Melyek a táji szintű tervezés és védelem legfontosabb adatbázisai és dokumentumai a hazai gyakorlatban? 
 5. Ismertesse a természetföldrajzi tájfogalom és a kultúrtáj fogalmának meghatározását, a két fogalom különbségeit! Mutassa be a legelterjedtebb, hazai tájakat veszélyeztető folyamatokat és az ellenük való védekezés lehetőségeit!
 6. Ismertesse a talajvédelemmel kapcsolatos hazai jogi szabályozást, intézmény- és monitoringrendszert! Milyen eszközök segítik a gazdálkodókat a talajkímélő mezőgazdasági gyakorlatok bevezetésében? 
 7. Mutassa be a talajeróziót kiváltó tényezőket, majd ismertesse az erózió elleni védekezés legfontosabb biológiai és agrotechnikai módszereit!
 8. Ismertesse az európai erdők állapotát veszélyeztető tényezőket! Mutassa be az 1970-es évek végén bekövetkezett európai erdőpusztulás okait!
 9. Ismertesse a levegő regionális háttérszennyezettségében mutatkozó különbségeket Európában!
 10. Ismertesse a környezeti hatásvizsgálatok célját, folyamatát! Mutassa be a nyilvánosság szerepét a környeze-ti hatásvizsgálat folyamatában!
 11. Ismertesse a környezeti hatástanulmányok tartalmi követelményeit! Mutassa be a hatótényezők és hatásfolyamatok meghatározásának lehetőségeit!
 12. Ismertesse a hulladékgazdálkodás (cirkuláris gazdaság) alapelveit, legfontosabb hazai sajátosságait és jogszabályi hátterét!
 13. Mutassa be a hulladékgazdálkodás tevékenységi körét, a hulladékgyűjtés, -hasznosítás, -ártalmatlanítás és a rekultiváció technikai lehetőségeit! 
 14. Mutassa be a környezetvédelmi szabályozásban (hazai és EU) leggyakrabban alkalmazott piaci alapú szabályozóeszközöket!
 15. Mutassa be az EU klímavédelemre, biodiverzitás megőrzésre, vízvédelemre és ipari kockázatok csökkentésére irányuló legfontosabb politikai céljait és jogszabályait!

 

Táj- és környezetkutató szakirányos (MSc) záróvizsga tételsor:

 1. Ismertesse a hagyományos kultúrtájak intenzív kultúrtájjá alakításának következményeit. Mutassa be a folyamat hazai helyzetét! Mi a szerepe a tájtörténeti kutatásoknak a kultúrtájak jelenlegi kezelésének és védelmének megtervezésében?
 2. Ismertesse a geotóp fogalmát! Mutassa be példákon keresztül az élettelen természeti értékek in situ és ex situ jogi védelmének hazai lehetőségeit, típusait, szerepét be az ország természetvédelmében!
 3. Ismertesse a geoparkok szerepét a természetvédelemben és a területfejlesztésben! Melyek a hazai geoparkok legfontosabb geotópjai és eredményei?
 4. Említsen példákat a hagyományos gazdálkodás tájalakító szerepére európai tájakon! Milyen folyamatok jellemzik az Európai kultúrtájakat a táji sokféleség szempontjából?
 5. Elemezze hazánk természetföldrajzi adottságait a levegő szennyezettsége szempontjából! Tárja fel a levegőszennyezés antropogén okait a településeken belül és azokon kívül! Hasonlítsa össze a redukáló és oxidáló szmog képződésének folyamatát, értékelje ezek egészségügyi következményeit! Elemezze az antropogén emissziók változásait hazánk termelési szerkezetének változásaival és a környezetvédelmi intézkedé-sekkel összefüggésben! 
 6. Ismertesse a felszíni vizeink állapotát és mutassa be a vízminőséget befolyásoló tényezőket! Térjen ki a kommunális szennyvíz gyűjtésének és kezelésének alakulására, az ipari és a mezőgazdasági eredetű szennyezések szerepére! Mondjon példát nagyobb jelentőségű rendkívüli vízszennyezésre!
 7. Mutassa be Magyarország területhasználatának alakulását! Ismertesse a magyarországi talajok állapotát befolyásoló természetes és antropogén talajdegradációs folyamatokat! 
 8. Ismertesse az ágazati tervek elkészítését megalapozó legfontosabb dokumentumokat! Mutassa be a Nemzeti Fejlesztési Tervek szerkezetét és szerepét a tervezési folyamatban, elsősorban a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekre fókuszálva! Térjen ki a Nemzeti Környezetvédelmi Programok szerepére is! 
 9. Mutassa be a globális szintű környezetvédelmi politika szervezeteit, fórumai és tevékenységüket. Nevezzen meg legalább 1-1 fontosabb nemzetközi egyezményt és/vagy jegyzőkönyvet a klímavédelemmel, biodiverzitás megőrzésével, ózonréteg védelmével, veszélyes hulladékokkal és az épített környezettel kapcsolatban!
 10. Ismertesse az EU környezetpolitikájának közép- és hosszú távú legfontosabb célkitűzéseit, a környezetpolitika kialakításában meghatározó intézményeket és döntéshozatali mechanizmusokat, valamint  a hazai implementáció néhány fontosabb feladatát!
 11. Melyek a környezettudatos anyag (hulladék)- és energiagazdálkodás legfontosabb alapelvei, prioritásai? Nevezze meg az ezekkel kapcsolatos nemzetközi, uniós és hazai célokat és kihívásokat!
 12. Ismertesse a fenntartható fejlődés modelljét, alapelveit, illetve a jellemzésére leggyakrabban használt mikro- és makroindikátorokat!
 13. Mutassa be a szennyezési jogok kereskedelmének piaci mechanizmusát (emissions trading, rugalmas kompenzáció)! Ismertesse a szabványosított környezetközpontú vállalatirányítási rendszerek főbb követelményeit!
 14. Mutassa be a települések hatását a klimatikus viszonyokra, a városklíma kialakulásának okait és hatásait, továbbá a hazai települési klímastratégiák és a klímaadaptáció lehetséges fókuszpontjait! 
 15. Mi jellemzi a települések élővilágát, a települési zöldfelületeket? Hogyan tipizálná az utóbbiakat? Mit tekinthetünk környezettudatos zöldfelület-gazdálkodásnak, és mi ebben a biológiai aktivitásérték szerepe?
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 19. 12:02